znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou


Najstaršia zachovaná písomná zmienka o obci Suchá nad Parnou


„Alžbeta, vdova po Beenovi, synovi Iunda, podľa svedectva prepošta Filipa a kapituly ostrihomského kostola predáva svoje pozemky v Suchej nad Parnou, ktoré dostala ako veno od Jakova, syna Štefanovho, tomuže Jakovovi za 8 mariek striebra (no nielen za marky striebra). Prepošt Filip a kapitula ostrihomského kostola prajú všetkým, ktorí nazrú do tejto listiny, blaho v Pánovi. Obsahom tejto listiny rozhodli sme sa dať všetkým na známosť, že pani Alžbeta, dcéra komesa Šebastiána, vdova po Beenovi, Iundovom synovi, dostavila sa pred nás a vyznala, že pozemky, ktoré dostala ako veno od Jakova, Štefanovho syna, predala tomuže Jakovovi do večnej držby za osem mariek striebra. Do tejto finančnej sumy je zahrnutá jedna slúžka, zvaná Neste a jej syn Michal, jeden kôň, ďalší dobytok a striebro. Na žiadosť vyššie uvedenej panej ako svedectvo tohto predaja vydali sme citovanému Jakovovi túto listinu, potvrdenú silou našej pečate. Dané v roku Pána 1251 rukami magistra Pavla, kapitulného lektora v Ostrihome.“
(Listina sa nachádza v Maďarskom krajinskom archíve – MOL v Budapešti, sign.:DL 28895/A)Dejiny obce od stredoveku po súčasnosť


Obec Suchá nad Parnou leží v Trnavskej pahorkatine, sčasti v doline potoka Podháj a Parná.Chotár obce o rozlohe 1438 ha sa rozkladá v nadmorskej výške 161 -231 m, stred obce v nadmorskej výške 174 m. Kataster obce hraničí na východe so Šelpicami, juhovýchodne a južne je Zvončín a Ružindol, západne obec Dlhá, na severe Košolná a Boleráz a na severovýchode Klčovany. Je vzdialená 7 km od Trnavy.Podľa niektorých archeologických nálezov predpokladá sa osídlenie už v neolite. Nájdené boli aj predmety z volutovej kultúry, paleontologické a potvrdené rímsko – barbarské sídlisko. Vznik obce nemožno určiť. Prvá písomná doložená správa o obci je síce z roku 1251, ale v nej sa hovorí o odpredaji pozemkov, ktoré už skôr tu mala v držbe vdova Alžbeta.Obec už v 13. storočí patrila panstvu na Červenom Kameni, menšie časti viacerým zemianskym rodinám. V r. 1463 kuriálny majetok Ulricha Norchana bol odpredaný Mikulášovi Sellendorfovi a jeho manželke za 110 zlatých flor. V tom istom roku kráľ Matej daroval Krištofovi Podmansederovi v Suchej zem a kúriu. Zemianska kúria s pôdou Juraja Halthammera bola v r. 1517 odpredaná Antonovi Fuggerovi na Červenom Kameni za 265 zlatých flor. V katastri obce mali pôdu aj rodiny Morickovcov, v 17. storočí Čefalay, Spacai, Levay, Dersffi, Balogovci a Pállfyovci.Už v 14. storočí sú známe vinohrady trnavských mešťanov. Pre niektoré neoprávnené zásahy panovník Ľudovít I. v r. 1365 prikázal zemepánom Červeného Kameňa, Svätého Jura a Modry, aby nerobili prekážky pri obrábaní vinohradov, zbere úrody, atď. Listina ostrihomského arcibiskupa Jána z Kaniže z 13.4.1413 potvrdzuje vinohrady Trnavčanov v Ružovej hore (in Monte Rosarium). Trnavčania si ustanovili aj dozorcu (unum magistrum mentanorum), ktorého volali pereg.V trnavských vinohradoch v Suchej mal okolo roku 1507 kamenný dom gróf Ján Pállfy a Martin Cobor z Ostrého Kameňa.Z urbárnych zápisov je zachovaný názov obce „Dűrenbach“ (r.1543). V  zápisoch z tejto doby sa vyskytujú priezviská ako Kreptzo, Matussowitz, Szimowitz, Surowich, Benowitz, Bartlowitz, Partl, Lukatzowitz, Kochel, Zemega a ďalšie. Obec mala v tomto období pravdepodobne okolo 300 obyvateľov.Po roku 1526 v dôsledku tureckých nájazdov bolo podľa zápisov 26 domov prázdnych.Centrom obce do päťdesiatych rokov 20. storočia bol kaštieľ. Dedičný majetok Pállfyovcov. Dnes na jeho mieste stojí Základná škola.V blízkosti bývalého kaštieľa, v centre obce stojí farský kostol sv. Martina. Rok erigovania farnosti nepoznáme, ale predpokladáme, že sa tak stalo už v 13. storočí, lebo po roku 1280 už poznáme meno farára. Do farnosti patria aj obce Košolná a Zvončín. Farská budova je z roku 1871. Na fare pôsobil národný buditeľ Ján Albrecht (1794-1829). Kostol bol pôvodne gotický, okolo kostola bol farský cintorín. Na jeho mieste bol vybudovaný nový kostol – stavba svätyne je z r. 1699-1700, baroková kostolná loď bola ukončená v r. 1708. Z bývalého kostola ostala masívna veža štvorcového pôdorysu, ktorá bola v r. 1735 nadstavená osembokým trupom a barokovo zastrešená. Hlavný oltár je barokový z 18.storočia. K cenným pamiatkam patrí bohato zdobená klasicistická kazateľnica a barokový oltár sv. Jána Nepomuckého. K najznámejším dejateľom v 20.storočí patria spisovateľ a prekladateľ Blahoslav Hečko (1915 - 2002 ), spisovateľ František Hečko (1905 – 1960), básnik a prekladateľ Viliam Turčány, nar. 24. februára 1928, známy futbalista a tréner Stanislav Jarábek, akademický maliar doc. Jozef Ilavský. V obci bola zriadená pamätná izba našim rodákom, ktorú sme slávnostne otvorili 24. júna 2006. K súčasným dejinám patrí bohatý kultúrny život. Najsilnejšie zastúpenie v ňom má Miešaný spevácky zbor, ktorý založil Zefirín Hečko (bližšie informácie v bulletine Speváckeho zboru suchovských žien vydanom v r . 2002). Zbor dnes vedie Ing. Alena Baranovičová

Zdroje ďalších informácií

Podrobné informácie o farnosti a obciach farnosti:

Suchá nad Parnou 1251-2001, Kolektív autorov, vydal Obecný úrad Suchá nad Parnou vo vydavateľstve Tripsoft 2001, ISBN 80-968294-7-5

Z dejín farnosti Suchá nad Parnou, Viktor Mišuth, LOGOS ART KLUB 2012, ISBN 978-80-971029-0-6

Zvončín, Viktor Mišuth, vydal Obecný úrad Zvončín, ISBN 978-80-971229-5-9

Suchá nad Parnou - za zabudnutou minulosťou, Viktor Mišuth, DAJAMA 2014, ISBN 978-80-8136-027-5

Publikácie v ktorých sa obce farnosti spomínajú:

Mojej Trnave - K dejinám Trnavy a okolia, Jozef Šimončič, Vydal B-print 1998, nákladom mesta Trnavy, ISBN 80-967935-1-9

Trnava a okolie z neba, vydavateľstvo CBS 2020, ISBN 978-80-8144-269-8

Čarovné sakrálne pamiatky Slovenska, Martin Kmeť a kol., CBS 2020, ISBN 978-80-8144-279-7

Publikácie o osobnostiach pochádzajúcich z farnosti:

Rytier a pevec Viliam Turčány, Gabriela Spustová Izakovičová, RUAH 2018, ISBN 978-80-89604-37-1

František Hečko život a Červené víno, Magdaléna Hajnošová, DAJAMA 2015, ISBN 978-80-8136-047-3

Personálna bibliografia Viliama Turčányho, Etela Viskupičová, vydala Univerzitná knižnica v Bratislave 1997, ISBN 80-85170-21-3

Denníky 1938-1960, František Hečko, Mária Jančová, vydavateľstvo Marenčin PT 2011, ISBN 978-80-8114-079-2

Jozef Ilavský - obraz krajiny a človeka, Ľubomír Podušel, Media Esprit 2022, ISBN 978-80-974124-0-1

Polyvalentnosť poézie Gabriely Spustovej Izakovičovej, Michal Krauter, RUAH 2021, ISBN 978-80-60489-68-5

Jedna svieca nestačí, Ivana Hečková, Ringier Slovakia Media 2022, ISBN 978-80-974226-0-8

Pieseň vďaky Veľkňazovi Kristovi, Stanislava Ernstová OSU, vydavateľstvo Petra Spustu 2011, ISBN 978-80-970508-5-6

Osemdňová samota s Kristom Veľkňazom, Stanislava Ernstová OSU, RUAH 2015, ISBN 978-80-89604-18-0

Cestou všeobecného kňazstva, Stanislava Ernstová OSU, RUAH 2013, ISBN 978-80-89604-03-6
Cestou všeobecného kňazstva, Stanislava Ernstová OSU, Centra Aletti 2020, ISBN 978-80-7412-371-9


Beletria, v ktorej sa opisuje život regionu:

Červené víno (necenzurovaná verzia), František Hečko, vydavateľstvo Matice slovenskej 2013, ISBN 978-80-8115-155-2
(pozn. dielo Červené víno, ktoré vyšlo pred r. 1990 bolo poznamenané cenzúrou totalitného režimu)

Prsteň mojej (starej) mamy, Gabriela Spustová Izakovičová, RUAH 2012, ISBN 978-80-89604-01-02

Domček na výslní, Gabriela Spustová Izakovičová, RUAH 2022, ISBN 978-80-89604-63-0

Bulletiny vydané pri výročiach:

Dychová hudba Suchovanka
Spevácky zbor suchovských žien a Suchovský spevácky zbor
Dobrovoľný hasičský zbor Suchá nad Parnou
Dobrovoľný hasičský zbor Košolná
TJ Vinohradník Suchá nad Parnou
TJ Družstevník Košolná
TJ Družstevník Zvončín

Farský časopis Duchovné ozveny

V časopise sa pravidelne zverejňujú príspevky o diani vo farnosti ako aj o histórii.
Kompletný archív je k dispozícii na našej stránke v časti
archív Duchovných ozvien

PROSBA


Kto by mohol pomôcť pri zostavení histórie farnosti vhodnej na uverejnenie na tejto stránke,
môže sa mi ozvať, alebo mi príspevok poslať.

Ďakujem.
administrátor
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.